csere-lakas.hu

 

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a CSERE-LAKÁS.HU KFT. (szék­hely: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3. fél 9., adószám:24809126-2-11 , cégjegyzékszám: 01-09-195655), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett http://www.csere-lakas.hu - továbbiakban: weboldal - weboldal használa­tára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, reklámfelületeinek értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. Fogalommeghatározások:

1.1 Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a web­oldalak felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy az adatbázisból kikereshető bármely apróhirdetés.

1.2 Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető egyben Felhasználónak is minősül.

1.3 Hirdető: olyan Felhasználó, aki az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton szerződést köt az hotel-market.hu internetes szolgáltatásainak igénybevételére;

1.4 Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hoz­ható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra vonatkozó következtetés.

1.5 Hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Ennek egyik formája az internetes felületen történő hozzájárulás.

1.6 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összes­sége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítá­sa, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.7 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

1.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.9 Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megvál­toztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

1.10 Rendelkezésre állási idő: az az időtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja a Hirdető részére a kezelőfelület használatát, illetve Hirdető hirdetései megjelennek és kereshetők Szolgáltató weboldalán.

1.11 Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Hirdető között létrejött egyedi megállapodás, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezé­sét. Ahol a jelen ÁSZF Hirdetési Szerződést említ, azon a jelen pontban meghatározott Egyedi Szerződést is érteni kell.

1.12 Moderálás: a felhasználói tartalmak utólagos formai és tartalmi szempontú korrekciója, mely magában foglalja a törlést, a Felhasználó jogainak korlátozását, illetve a Felhasználó időszakos vagy végleges kizárását is.

2. ÁSZF hatálya és módosíthatóság

2.1 Jelen ÁSZF a hotel-market.hu használata, valamint a Szolgáltató reklámtevékenységének, és reklámtevékenység­nek nem minősülő egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében megha­tározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.

2.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.3 A jelen ÁSZF 2015.05.06. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

2.4 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Hirdetők előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a hotel-market.hu weboldalon közzéteszi. A Hirdetőknek nem minősülő Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a web­oldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. A Hirdetők a Hirdetés megjelen­tetésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

2.5 Az ÁSZF módosításai hatálybalépésének pontos dátumáról, amely nem lehet korábbi, mint a közzététel dátumát követő 15. nap, Szolgáltató a Felhasználókat tájékoztatja. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, a hatály­balépés dátuma az azt követő első munkanap. A módosítások a Hirdető által elfogadottnak minősülnek, amennyiben a Hirdető a Szolgáltatásokat a módosítások hatályba lépését követően továbbra is igénybe veszi. Amennyiben a Hirdető nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásbeli kifejezett nyilatkozatával, a módosítások hatályba lépését követő 15 napon belül rendkívüli felmondással felmondhatja az egyedi szerződését.

2.6 A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja.

3. Szolgáltatás, a szerződés hatályba lépése

3.1 A Szolgáltató a Hirdetők részére az általuk a jelen ÁSZF különös részében foglaltak szerint megrendelt hird­etési szolgáltatásokat biztosítja az ÁSZF által meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén („Szolgáltatás”). Az egyes szolgáltatások tartalmát és díjszabását a Szolgáltató a vonatkozó weboldalon is közzéteszi. A Hirdetők által megrendelhető egyes Szolgáltatások jelen ÁSZF külön részében, illetve mellékleteiben kerülnek részletesen megha­tározásra.

3.2 Amennyiben a jelen ÁSZF különös része eltérően nem rendelkezik, a Hirdetők és a Szolgáltató között a szerződés az Egyedi Szerződés aláírását, illetve bármely szolgáltatás megrendelését követően a Szolgáltató visszaigazo­lásával határozott időre jön létre, a visszaigazolás vagy az Egyedi Szerződés mindkét fél általi aláírásának napján. A szerződés létrejöttével a Hirdetők részéről az ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

3.3 A 3.2 pont szerinti megrendelés, illetve az Egyedi Szerződés létrejöttének egyes Hirdetőkre vonatkozó speciális feltételeit a jelen ÁSZF különös része tartalmazza. Eltérés esetén a különös rendelkezések az irányadók.

3.4 A Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződés megkötését megtagadni, minden indoklás nélkül.

4. A weboldalak használatára vonatkozó speciális rendelkezések

4.1 A Felhasználó, amennyiben belép a weboldalra, vagy azok tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, vagy nincs érvényes Egyedi Szerződése – az ÁSZF jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a weboldalak használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldalak tartalmának megtekintésére.

4.2 A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részle­tének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A web­oldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

4.3 Különösen tilos az ingatlanhirdetési adatbázis bármekkora részét letölteni, tárolni és felhasználni. A Szolgáltató minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.